Fornybarnæringen i Norge

12 April 2018 , Menon Economics for Olje- og energidepartementet

In Norwegian only!På oppdrag for Olje- og energidepartementet har Menon Economics og DNV GL kartlagt fornybarnæringen i Norge. Målet med oppdraget har vært å se på næringens status og utvikling, samt gi et bilde av hvilke muligheter og utfordringer som næringen står overfor de nærmeste 10 - 15 årene.I denne studien har vi kartlagt fornybarnæringens omsetning og sysselsetting gjennom å aggregere nøkkeltallene til bedriftene som er del av næringen. For å studere trender og utviklingstrekk har vi gjennomført intervjuer med nøkkelpersoner i næringen, i tillegg til sekundære kilder. Bedriftenes eksport og utenlandsomsetning er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse, bedriftenes årsrapporter og i direkte kontakt med bedriftene.